[STRONA GŁÓWNA]

   

O SZKOLE

     
  Informacje o szkole  
  Dokumenty  
  Samorząd  
  Klasy  
  Zajęcia pozalekcyjne  
  Podręczniki  
  Galeria  
  W obiektywie  
  Multimedia  
     

OSIĄGNIĘCIA

     
  Wzorowi uczniowie  
  Sukcesy  
     

IMPREZY

     
  Kalendarz imprez  
  Zielona szkoła  
     

WSPÓŁPRACA SZKOŁY

     
  Projekty  
     

INNE

     
  Archiwum aktualności  
     
     


 

....::::  PROJEKTY  ::::....

Wspólnie z naszym niemieckim partnerem tj. Schule fur Niedersorbische Sprache und Kultur, w Cottbus oraz dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w naszej szkole realizowane są projekty edukacyjne:

2013

REALIZACJA PROJEKTU

„Zatrzymane w czasie – skarby przodków naszym dziedzictwem”.

Projekt edukacyjny współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowaliśmy od 01 czerwca 2013r. do 06 listopada 2013r.
Podczas opracowywania projektu uwzględniliśmy zalecenia i priorytety zawarte w regulaminie FWPN. W zakresie edukacji działania podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne). Podnoszenie kompetencji językowych, popularyzowanie wiedzy o kraju sąsiada. W dziedzinie kultury działania mające wpływ na zrozumienie kultury kraju sąsiada, podnoszące jakość działań kulturalnych i zwiększające udział społeczeństwa w kulturze:

• krzewienie efektywnego modelu aktywnego uczestnictwa w kulturze, także poprzez zastosowanie nowych technologii,
• propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, na szacunku i akceptacji dla inności i odmiennych poglądów.

Niniejsze przedsięwzięcie jest kontynuacją wcześniejszych projektów, a jednocześnie zapoczątkowuje nowe działania w zakresie współpracy polsko-niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i kultury Dolnych Łużyc. Podjęliśmy następujące działania:

-warsztaty artystyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik stosowanych w sztuce (decoupage),
- piknik integracyjny ,
-spotkania tandemowe po obu stronach granicy Żary-Cottbus,
- zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Cottbus oraz Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach,
- warsztaty kultury łużyckiej „Przeszłość, teraźniejszość przyszłość.”,
-cykl miniwykładów o Łużycach,
-wyświetlenie filmu o Żarach-stolicy Dolnych Łużyc w Niedersobische Sprache und Kultur w Cottbus.

Po realizacji projektu osiągnęliśmy założone cele:

- rozpropagowaliśmy postawy oparte na świadomości własnej tożsamości kulturowej, na szacunku i akceptacji dla inności i odmiennych poglądów,
- przełamywaliśmy bariery językowe poprzez różnorodne wspólne działania,
-wykorzystywaliśmy formy i metody pracy inspirujące zachowania twórcze uczestników naszego projektu,
- gromadziliśmy pamiątki po przodkach polskich i niemieckich i wykorzystywaliśmy je podczas przeprowadzanych przez nas zajęć warsztatowych.

Efektami naszej pracy z partnerem niemieckim na warsztatach artystycznych jest wystawa eksponatów wykonanych podczas zajęć decopupage : szkatułki, ozdobne butelki i lampki, medaliony, podstawki, a przede wszystkim ” zatrzymany w czasie” obraz -mozaika na szkle ilustrujący zabytki architektoniczne Żar wykonany przez dziadków i wnuków. Ponadto pogłębianie umiejętności językowych, utrwalanie wiedzy historycznej, wymiana doświadczeń pokoleniowych.

Nasze działania inspirowane były dziedzictwem naszych przodków, tj. wspomnieniami dziadków, starymi fotografiami i pocztówkami, historycznymi pamiątkami.

Niesłabnące zainteresowanie tematyką związaną z Dolnymi Łużycami i współpracą z partnerem niemieckim (Niedersorbische Sprache und Kultur) inspiruje nas do podejmowania co raz to nowszych działań , pogłębiających wiedzę o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszej Małej Ojczyzny.

„In der Zeit angehalten - Schätze der Vorfahren sind unsere Erbe”.

Das Bildungsprojekt, das durch Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit mitfinanaziert wurde, haben wir vom 1. Juni 2013 bis zum 3. November 2013 realisiert.

Während der Projektbearbeitung haben wir Empfehlungen und Prioritäte, die in der SDPZ-Ordnung enthalten sind, berucksichtigt. Im Bereich der Bildung: Tätigkeiten, die Qualität der zwei- oder mehrseitigen Beziehungen durch Vertiefung des Wissens zu den verschiedenen Themen verbessern (dabei auch spazialistische und geschichtliche). Steigerung der Sprachkompetenzen, Popularisierung des Wissens über der Nachbarstaat. Im Bereich der Kultur: Tätigkeiten, die Einfluss auf Verstandnis der Kultur der Nachbarstaat, haben und die Qualität der kulturellen Tätigkeiten verbessern und Anteil der Gesellschaft an der Kultur vergröβern:

• Verbreitung des effektiven Models der aktiven Teilnahme an der Kultur, und auch durch die Anwendung nmoderner Technologien
• Ausbreitung der Haltungen, die die an Bewusstsein seiner Kulturidentität , Schätzung und Akzepantz anderer Leute und Meinungen gestüzt sind.

Dieses Unternehmen ist Fortsetzung der vorherigen Projekte und gleichzeitig beginnt neue Tätigkeiten im Bereich der deutsch-polnischen Zusammenarbeit mit besonderer Berücksichtigung der Tradition und Kultur der Niederlausitz

Wir haben folgenede Tätigkeiten unternommen:

- künstleriche Workshops mit Anwendung der modernen Techniken, die in der Kunst verwendet werden (Decoupage),
- Integrationspicknick ,
-Tandem-Treffen auf der beiden Seiten der Grenze Żary-Cottbus,
- Besichtigung des Ethnografischen Museums in Cottbus und des Museums des Schlesich-Lausiter Grenzgebietes in Żary,
- Workshops der Lausitzer Kultur „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft”,
- Zyklus der kurzen Vorlesungen über Lausitz ,
- Filmvorführung über Żary- Hauptstadt der Niederlausitz in der Schule für Niedersobische Sprache und Kultur in Cottbus.
Nach der Realisierung des Projekts wir folgende Ziele erreicht:
- Wir haben Haltungen, die an Bewusstsein seiner Kulturidentität , Schätzung und Akzepantz anderer Leute und Meinungen gestüzt sind, verbreitet.
- Wir haben Sprachbarrieren durch verschiedene Tätigkeiten abgebaut.
- Wir haben solchen Formen und Methoden der Arbeit angewendet, die Teilnehmer des Projekts kreativ inspiriert haben.
- Wir haben polnische und deutsche Vorfahrenadenken gesammelt und während der Workshops angewendet.

Ergebnisse unserer Arbeit mit dem deutschen Partner während der künstlerischen Workshops sind: Austellung aller in den Workshops hergestellten Exponate wie Schatullen, geschmückte Flaschen und Lämpchens, Medaillons , Untertassen und vor allem das „In der Zeit angehaltene“ Bild-Glasmosaik, das architektonische Denkmäler in Żary illustriert und durch Enkelkindern und Groβeltern hergestellt wurde. Auβerdem haben wir Sprachkenntnisse, geschichtliches Wissens vertieft und Generationserfahrungen ausgetauscht.

Unsere Tätigkeiten waren durch Erbe unserer Vorfahren wie Erinnerungen der Groβeltern, alte Fotos und Ansichtkarten, geschichtlichen Andenken illustriert.

Nicht ablaufende Interesse für das Thema Niederlausitz und die Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner (Schule für Niedersobische Sprache und Kultur in Cottbus) inspiriert uns zum Unternehmen neuer Tätigkeiten, die Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Heimatlandes vertiefen.

 
 

[ARCHIWUM PROJEKTÓW]

 

 

 
 

 

Copyright ©  www.ssp.zary.pl - 2010. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.